top of page

Ekonomireglemente

1.Allmänt 

1 § Allmänt 

Utöver vad som stiftas i föreningslagen och vad som stadgas i Merkantila Klubbens stadgar, arbetsordning och andra styrdokument, följs i föreningens ekonomiförvaltning de förordningar som stadgas i detta reglemente. 

§ Föreningens totalekonomi 

Föreningens totalekonomi omfattar alla föreningens ekonomiska resurser och består av de inkomster och utgifter som hör till föreningen, samt av de fastigheter, värdepapper och annan egendom föreningen innehar. Föreningens ordinarie ekonomi omfattar den ekonomiska verksamheten som förs i föreningens namn. 

§ Ekonomiförvaltningens ansvar 

Styrelsen och ekonomiutskottet ansvarar för förvaltningen av föreningens egendom. Ansvarsområden är stadgade i detta reglemente. 

§Ekonomiutskottet 

Ekonomiutskottet består av ekonomiansvarig samt fyra medlemmar. Ekonomiutskottet tillsammans med ekonomiansvarig förbereder budget inför höstmötet. Ekonomiutskottet representerar föreningen på av föreningen ägda bolags bolagsstämmor. Rösterna fördelas jämt mellan deltagande utskottsmedlemmar. 

Utskottet övervakar att föreningens fonder och av föreningen förvaltade fonder förvaltas enligt fondreglementen. Medlemmar till ekonomiutskottet väljs på klubbmöte genom acceptansval inom december månad. Till utskottets uppgifter hör det som stadgas i detta reglemente samt övriga av klubbmötet ålagda uppdrag. 

§ Föreningens företag 

Ekonomiutskottet ansvarar för ägarstyrningen berörande företag som ägs av föreningen. Utskottet väljer inom sig representanter till företagens bolagsstämmor. 

2. Budget

 

§ Budget och tilläggsbudget 

Ekonomiutskottet tillsammans med föreningens ekonomiansvarige upprättar förslag för kommande verksamhetsårets budget som behandlas på föreningens höstmöte. 

En tilläggsbudget bör upprättas och godkännas av föreningens klubbmöte med kvalificerad (2/3) majoritet. Upprättande av tilläggsbudget följer samma förfarande som upprättande av årsbudget. 

§ Upprättande av budget 

Vid upprättande av budget följs försiktighetsprincipen. 

§ Budgetöverskridningar i ordinarie verksamhet 

Budgetöverskridningar av väsentlig storlek bör godkännas av klubbmötet. Alla budgetöverskridningar i posterna Representation, Gåvor och Resor ska godkännas av klubbmötet. Projektartade budgetposter får överskridas så länge de inte påverkar nettoresultatet negativt. 

3.Kassaflöden 

§ Godkännande av fakturor 

Föreningens fakturor och betalningsskyldigheter godkänns av styrelseordförande. Fakturor orsakade av styrelseordförande godkänns av föreningens ekonomiansvarig. 

Godkännaren ska verifiera att fakturorna hör till föreningens verksamhet, är valida och i enlighet med det som stadgas om föreningens ekonomiförvaltning. 

Betalningarna ska basera sig på redan godkända fakturor, klubbmötes-, ekonomiutskotts- eller styrelsebeslut. 

10 § Betalning av fakturor 

Föreningens fakturor betalas från föreningens bankkonton eller kontantkassa. Verifikat för betalningen ska bifogas i bokföringen. Ifall betalningen har skett på klubbmötes-, ekonomiutskotts- eller styrelsebeslut ska ett skriftligt beslut bifogas till verifikatet. 

11 § Mottagning av inbetalningar 

Inbetalningar till föreningen införs till föreningens bankkonton eller kontantkassa. Inbetalningar ska redogöras i bokföringen med verifikat eller annan utredning. 

12 § Arkivering av verifikat 

Kvitton, kontoutdrag och andra verifikat ska arkiveras enligt rådande lagstiftning. 

4. Bokföring 

13 § Föreningens bokföring 

I föreningens bokföring tillämpas principen om dubbel bokföring samt betalningsprincipen och den följer det som stiftas i rådande bokföringslag, bokföringsförordning och annan relevant lagstiftning. Ytterligare tas i beaktande det som stadgas i detta reglemente och vid behov bokföringsnämndens allmänna anvisningar. 

14 § Specifikation av tillgångsregister 

Det bör upprättas skild bokföring för fastigheter, värdepapper, lager och inventarier. 

I bokföringen ska det framkomma anskaffnings- och bokföringsvärden för införskaffad egendom. 

Värdepapper ska förvaras på ett värdeandelskonto om möjligt. 

15 § Fordringar och skulder 

För föreningens fordringar och skulder ska upprättas en skild reskontra, varifrån deras belopp lätt kan utredas. 

16 § Fonder 

Föreningen kan ha fria fonder. Beslut om att bilda eller upplösa dessa görs av klubbmötet med 2/3 kvalificerad majoritet på förslag av styrelsen. Beslut om överföring av medel till fonder görs av klubbmötet. 

5. Bokslut 

17 § Upprättande av bokslut 

Vid upprättande av bokslut följs den rådande lagstiftningen och det som stadgas i föreningens stadgar och styrdokument. 

6. Särskilda stadganden 

18 § Ändringar 

Ändringar i detta reglemente kan ske med kvalificerad (2/3) majoritet på ett klubbmöte. 

19 § Ikraftträdande 

Detta ekonomireglemente har godkänts på föreningens klubbmöte den 30.9.2019 och träder omedelbart i kraft. 

bottom of page