top of page
5Y6A0987_edited.jpg

FÖRENINGEN

Styrelsen

STYRELSEN

Styrelsen 2024

dfedce30-8371-4d62-8f16-ed3c29dd5c9c (2)
DSC_0014 – Redigerad (2)_edited.png
samppa nya (2)_edited.png

Martina Aspelin
Ordförande
so@merkantilaklubben.com

Wilhelm Wiklund
Projektansvarig
projekt@merkantilaklubben.com

Samuel Valjus
Vice ordförande 

vo@merkantilaklubben.com

95845820-ae1f-4142-ac17-1baacf903020 (2)
valentin nya bild (2)_edited_edited.png
abbe nya (2)_edited_edited_edited_edited

Albert Kivikangas
Näringslivsansvarig
naringsliv@merkantilaklubben.com

Valentin Vainio
Kommunikationsansvarig

kommunikation@merkantilaklubben.com

Marcus Kopra
Ekonomiansvarig

ekonomi@merkantilaklubben.com

130b0afa-8144-4d91-b612-4f790f077aef (1)
DSC_7294_edited_edited_edited_edited_edi
fillip v_edited.png
teddy nya (1)_edited_edited_edited.png

Filip Rönnblad
Kulturansvarig 
kultur@merkantilaklubben.com

Teddy Backman
Socialpolitiskt ansvarig
sopo@merkantilaklubben.com

Greta Mäkelä
Högskolepolitiskt ansvarig
hopo@merkantilaklubben.com

Werner Olander
Utrymmesansvarig
utrymme@merkantilaklubben.com

Poster utanför styrelsen 2024

kurator.png

Carolina Ahlbom & Sofie Hasselblatt
Årsfestkommitténs ordföranden
arsfest@merkantilaklubben.com

Stella Wallin
Chefredaktör
hsj@merkantilaklubben.com

Otto Salo

Merkantila Klubbens kurator

89f9ed00-4dcc-46a2-b699-15f539093360 (1)
DSC_0032 – Redigerad (2)_edited_edited.p

Styrelser genom tiderna 2010 - 2023

ae606890-e12c-409b-b9a5-87350dab8b49_edi

styrelsen 2023

Ordförande: Carolina Ahlbom
Näringslivsansvarig: Alexandra Joukanen
Högskolepolitiskt ansvarig: Marcus Kopra
Ekonomiansvarig: Patrik Björkroth
Vice ordförande: Martina Aspelin
Kommunikationsansvarig: Thomas Sjöberg
Socialpolitiskt ansvarig: Teddy Backman
Projektansvarig:  Iida Kuuva
Utrymmesansvarig: Sofie Hasselblatt
Kulturansvarig: Ida Granholm

Chefredaktör: Emelie Berglund
ÅFK Ordförande: Heidi Mustonen & Antonia Holmgren

Organisation

ORGANISATION

MERKANTILA KLUBBENS STRUKTUR.jpg

UTSKOTTEN 2024

arbetsgruppen
för

glöggrundan 2.0

Wilhelm Wiklund - ordförande

Kommunikation
Elin Peltonen

Frida Jäntti

Robin Bäckman

Heidi Nyberg

Stella Wallin

Försäljning
Maija Pitkänen

Rebecca Anckar

Niklas Laakso

Logistik
Joni Valonen

 Werner Olander

Wilhelm Wiklund

Casper Karlsson

Näringsliv

Alexander Bjarnason

Mikael Lindberg

Rosa Leino

källargardets

banditer

 

Werner Olander - ordförande

Jenny Enkvist - vice ordförande 
Saga Morelius - värdinna
Michaela Nieminen - kommunikation
Fanny Björklund - programansvarig
Markus Huurinainen - lageransvarig
Elli Männikkö - vice värdinna
Isabelle Wahlroos - inköpschef
Axel Enkvist - disponent

Mikkel Nevala 

Julia Rihko 

Alma Tier 

Katja Suurnäkki 

Victor Salmelin

Marta Belousova

Ellen Blomqvist

Eddie Bäckström

hENRIK STREET 

JOURNAL

Stella Wallin - ordförande

Samuel Skrifvars
Mikael Lindberg
Artturi Porko
Christopher Zitting
Emilia Wikström
Werner Olander
Emmi Kemppi
Walter Londen
Julia Halttunen
Ulrika Laurén
Jenina Wargh
Kevin Johansson
Olivia Lerche
Daniela Stendahl
Ida Granholm
Adina Renlund
Miska Laine
Emma Ollikainen
Max Lydman
Victor Grönlund
Thomas Sjöberg

ÅRSFESTKOMMITTé

Carolina Ahlbom - ordförande

Sofie Hasselblatt - ordförande

Joni Valonen​
Alexandra Joukanen​
Sofia Blumberg ​
Christoffer Ottelin ​
Isa Boström ​
Niklas Österman​
Iida Kuuva​
Adina Renlund

NÄRINGSLIVS-UTSKOTTET

Albert Kivikangas - ordförande

Axel Bondestam - CSE

Kasper Karhela - exkursion

Oscar Liinavuori - medelanskaffning

Victor Lagerträd - medlemsförmåner

Claudia Ramstedt - kommunikation

Högskolepolitiska utskottet

Greta Mäkelä - ordförande

Antonia Velasquez - kommunikation
Iida Kuuva - magisterverksamhet

 

EKONOMI-UTSKOTTET

Marcus Kopra - ordförande
Benjamin Fellman

Artturi Porko

Samuel Skrivfars

Max Lydman

Kommunikations-

utskottet

Valentin Vainio - ordförande

Jenina Wargh - SOME
Lucia Stenger - fotografi

Minea Salminen - AD 

 

kulturutskottet

Filip Rönnblad - ordförande

Freja Donner - näringsliv

Alexander Arolinna - kommunikation

Elsa Kokkonen - exkursion

Dennis Söderling - evenemang

Enni Lakka - utbyte

socialpolitiska

utskottet

 

Teddy Backman - ordförande

Rebecka Malmberg - näringsliv
Wilma Alho - kommunikation
Zacharias Tallqvist - HSA 
Alexander von Schoultz - evenemang
Niklas Laakso - exkursion
Victor Grönlund - välmående

PROJEKT-

UTSKOTTET

 

Wilhelm Wiklund - ordförande

Christine Westerlund - försäljning

Daniela Sonntag - näringsliv

Casper Karlsson - logistik

Frida Jäntti - kommunikation

Martin Påwals - AD

ALUMNIUTSKOTTET

 

Samuel Valjus - ordförande

Alexandra Joukanen
Artturi Porko
Emilia Nordenswan
Jessica Sjöblom
Mikael Lindberg
Christopher Zitting

Strategi

STRATEGI

Strategidokument 2020–2024
Merkantila Klubben rf


Denna strategi strävar efter att skapa en kontinuitet i föreningens verksamhet och verka som en långsiktig plan för densamma. Den kan och ska också fungera som ett stöd för styrelsen och utskotten i både planering, beslutsfattande och verkställande. Strategin ska betraktas som rådgivande, inte bindande.

Syftet med strategin

Strategins uppbyggnad

Utarbetandet av denna strategi har baserats på en undersökning bland föreningens medlemmar utförd våren 2019, där svaren har lagt grunden för strategins innehåll och utformning. Tidshorisonten för strategin är år 2020–2024, varpå en ny strategi bör utarbetas och antas. Grunden i strategin består av tre ledord och definitioner av dessa, men som ett led i strategiarbetet har också föreningens styrdokument uppdaterats för att motsvara den nya strategin.

Strategiska ledord

samhörighet

Merkantila klubben ska verka för att alla medlemmar ska känna sig inkluderade i verksamheten oavsett bakgrund och personliga faktorer såsom modersmål och skede i studierna. Föreningen ska under denna strategiperiod lägga särskild vikt vid att inkludera föreningens utexaminerade medlemmar och mindre aktiva medlemmar samt bygga och upprätthålla en samhörighetskänsla bland dessa. Utöver den interna samhörigheten ska nätverkande med utomstående föreningar och organisationer uppmuntras.

Transparens

Merkantila klubben ska verka för alla medlemmars yttranderätt, rätt att påverka, rätt att delta och rätt att ta del av information som gäller föreningen. Föreningen ska främja tvåvägskommunikation mellan medlemmarna och dess styrelse samt eftersträva en platt och bred organisationsstruktur, där så många medlemmar som möjligt uppmuntras att aktivera sig. Föreningen finns till för sina medlemmar och ska verka medlemmarnas intresse fram om styrelsens och funktionärernas egenintresse.

framåtblickande

Merkantila klubben ska aktivt förbereda sina medlemmar för arbetslivet samt eftersträva att öka utexaminerade medlemmars attraktionskraft på arbetsmarknaden. Föreningen ska förverkliga detta genom att främja nätverkande mellan studeranden och alumner i arbetslivet samt fungera som en koppling mellan medlemmarna och näringslivet redan under studietiden. Föreningen ska också genom exempelvis aktiv intressebevakning och ett professionellt agerande utåt stärka Handelshögskolan vid Åbo Akademis varumärke bland näringslivets representanter och det övriga samhället.

Uppförandekoden

Uppförandekoden

Uppförandekoden finns för att garantera en säker och jämställd miljö för alla Merkantila Klubben rf:s medlemmar. Varje medlem har rätten till en trygg miljö inom föreningsverksamheten.

 

Uppförandekoden bör tillämpas av alla medlemmar inom Merkantila Klubben rf och syftet med denna kod är att varje individ ska känna sig trygga och bekväma tillsammans med föreningens medlemmar.

 

Uppförandekoden kompletterar Åbo Akademis uppförandekod (Åbo Akademi University Code of Conduct For a Safe Study and Work Environment) som du hittar HÄR.

Merkantila Klubben rf har noll tolerans gentemot all slags trakasserier och olämpligt beteende. Dessa är subjektiva erfarenheter och handlingar som beror på kontexten och personliga upplevelser. Vi beaktar alla anklagelser med största allvar och uppmuntrar offer till att söka hjälp och stöd. Om du märker att någon utsätts för misshandel – agera! Att bara vara tyst är inte ok!

 

Inom Merkantila Klubben rf prioriterar vi våra medlemmars trygghet och välmående främst och vill därför se till att miljön för alla är trivsam. Om du upplever eller reagerar på opassande beteende inom vår verksamhet såsom under evenemang eller i övrigt bland föreningens medlemmar:

1. Berätta att beteendet upplevs obehagligt och vill att det upphör.

2. Om beteendet fortsätter ta kontakt med ansvarspersoner eller med en styrelsemedlem, tutor eller rådist beroende evenemanget.

3. Händelsen kommer att utredas och behandlas inom disciplinkommittén, där lämplig åtgärd och påföljd beslutas för delaktiga för att hindra motsvarande situationer.

 

KontaKta

Mera information finns på Åbo Akademis hemsidor www.abo.fi

Ifall du har frågor gällande detta kan du kontakta Styrelseordförande Martina Aspelin

eller vem som helst från styrelsen. Styrelsen kontaktuppgifter hittar du HÄR.

DSC_0014 – Redigerad (2).png

Martina Aspelin
Ordförande
so@merkantilaklubben.com

Miljöplan

Miljö

-plan

Merkantila Klubben rf strävar efter miljövänlighet i sin verksamhet och uppmuntrar alla medlemmar att göra lika.

Syftet med miljöplanen är att fungera som en riktlinje och ett verktyg för föreningens verksamhet. Inom miljöplanen fastställs principer som föreningen ska arbeta i enlighet med för att främja en hållbar utveckling och samtidigt en minskad miljöansträngning. Verksamheten inom Merkantila Klubben rf styrs av miljöplanen, och vill med hjälp av den kunna påverka omgivningen omkring sig.

Inom Merkantila Klubben rfs verksamhet strävar man efter att fungera hållbart genom att ta i beaktande miljön och omgivningen i de beslut som fattas.  Således eftersträvas de miljövänligaste alternativen då verksamheten planeras och utarbetas.

 

Merkantila Klubben ser till att utrymmen som föreningen använder har goda förutsättningar för att ordna hållbara och miljövänliga evenemang. Det bör finnas tydliga miljöanvisningar inom föreningens utrymmen och styrelsen bör årligen gå igenom anvisningarna för eventuella förbättringar. Miljöplanen är en av aspekterna som styr styrelsen i sitt beslutfattande och strävar alltid till att välja ett miljövänligt alternativ. Styrelsen bör kritiskt granska anskaffningar och vilka miljöeffekter de har. I alla evenemang bör en plan finnas över hur detta upprättas, till exempel i form av noggranna anvisningar om sopsortering. Dessutom bör föreningen undvika att göra onödiga anskaffningar, föredra anskaffning av begagnade produkter och främja återanvändning.

Historia

HISTORIA

1928 Merkantila Klubben vid Åbo Akademis studentkår r.f grundas 1928: Första exkursionen ordnas. MK åkte till Stockholm i ”mörker och rykande storm”

1932/33 Uppkomsten av tidningen Sillstryparen

1939 I början av året beslöts att MK skulle inneha en plats i Merkurs styrelse.

1939-1944 Krigsåren kastade mörka skuggor över Handelshögskolans och Merkantila Klubbens verksamhet. En stor del av undervisningen inställdes pga. att inkallelserna reducerade kraftigt på studenternas antal. Av de 280 vid Handelshögskolan inskrivna manliga studerande 1927-1943 stupade 26.

1948 MK deltog i de nordiska handelshögskolitkongresserna (NHS) och nordiska ordförande kongresserna

1950-talet MK inledde en studentrådgivning för första årskursens studerande.

1963 Handelshögskolan flyttar in i nya lokaler.

1965 4 november invigdes MKs egna klubblokal i närvaro av rektor, donatorer och alla som varit med om att föra projektet i hamn.

1969 STYL-FESF (Finlands Ekonomie Studerandes Förbund) grundas och MK går med i organisationen

1970 Turun Kauppakorkeakoulu och MK ordnar en NHS vecka i Åbo med ”Östhandel” som tema. NHS bytte namn till NESU (De Nordiska Ekonomiestuderandes Union) i ett senare skede.

1978 MK firade 50-års jubileumsbal den 18 november på Åbo Slott. Som årsfestmarsalk fungerade Ulla Achrén och årsfesttalet hölls av Gen.dir. Mauno Koivisto.

1980 Handelshögskolan vid Åbo Akademi (HHÅA) blev Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi (ESF)

1988 KällarGardsBanditer (KGB) grundas för att ta hand om det konkreta arbetet på klubben.

1991 Merkantila Klubbens idrottsförening Henrik Street Athletics (HSA) grundas

1994 Välgörenhetsevenemanget Salutorgsloppet ordnas för första gången

2004 MK får en ny sångbok

2006 Klubblokalen genomgår en grundlig renovering

2011 Merkantila Klubbens egen rekryteringsmässa CareerStartExpo ordnas för första gången.  Föreningen genomgår även en organisationsförändring och MK:s eget prepkursföretag MK-Tutoring grundas.

2012 Merkantila Klubbens eget segelsällskap MK Yacht Club grundas.

2013 Merkantila Klubben återupplivar Glöggrundan med ett nytt koncept.

2015 Klubblokalen fyller 50 år och besöks av vänföreningar, alumner och aktiva inom föreningen.

2017 Merkantila Klubben förflyttar sig från Hankenbyggnaden till ASA-huset och tillfälligt mister sitt kansli och klubblokal. Studentikosa verksamheten fortsätter tackvare bra samarbete med vänföreningarna på ÅA. Till hösten öppnas klubblokalens dörrar pånytt och evenemangskalendern började åter igen fyllas. Dessutom lanseras föreningens första klädesplagg, MK-tröjor.

2018 Merkantila Klubben firar sin 90-års jubiléum på FBK med nästan 400 deltagare. Dessutom ordnas för första gången en finfest i början av året för att möjliggöra samvaro  i finare klädsel bland medlemmarna.

2019 Föreningens första långsiktiga strategi utarbetas och Merkantila Klubben får ett 5-årsstrategi med ledorden samhörighet, transparens och framåtblickande. Styrdokumenten och organisationsstrukturen uppdateras. Glöggrundan växer och detta år lockar evenemanget nästan 5000 deltagare till Åbo. Disco Carina i Hankenbyggnadens första våning återvänder som årsfestens nachspielplats.

2020 På grund av Covid-19 begränsas årets verksamhet.

2020 Merkantila Klubbens nya hemsida lanseras på våren. Dessutom utges de nya redigerade sångböckerna.

Historia i korthet

Screenshot 2020-02-15 at 22.37.19.png
Screenshot 2020-02-15 at 22.38.01.png

Grundandet av föreningen

Då Handelshögskolan vid Åbo Akademi hösten 1927 öppnade sina dörrar, inskrevs i första årskursen 34 förhoppningsfulla studenter. Året därpå påbörjades diskussionerna om en egen studentförening. Det förberedande mötet för bildandet av klubben hölls 15 september 1928. Mötets sammankallare torde ha varit cc. Erik Byström och Rune Lilja, vilka fungerade som ordförande och sekreterare. En kommitté tillsattes med uppgift att till ett konstituerande möte två veckor senare uppgöra förslag till stadgar och namn för klubben. Förutom Byström och Lilja satt i denna kommitté cc. Sven-Erik Björkroth, Knut Mannström och Torsten Engström. Vid det konstituerade mötet 27 oktober presiderade mag. Ralf Törngren, som på den tiden var lärare i nationalekonomi i Handelshögskolan. Första egentliga förslaget för ett årsfestdatum var Anders Chydenius födelsedag 26 februari, men detta fick inte understöd av mötet. Inte för att studenterna skulle ha haft något emot den stora nationalekonomen och prästmannen, men dagen befanns olämplig ur andra synpunkter: studentkårens årsfest 18 februari låg för nära intill, Vasa Nations årsfest var just 26 februari och dessutom hade de svenska hankeiterna i Helsingfors redat korat Chydenius till sitt ”skyddshelgon”.

Nils Filén föreslog då någon av Handelshögskolans donatorers födelsedag. Följande möte fastslog handlanden och stordonatorn August Wahlströms födelsedag 26 november som Merkantila Klubbens årsfestdag.

Men barnet skulle också ha ett namn. Vid mötet 27 oktober förelåg blott ett av c. Björkroth framfört namnförslag: Merkantila Klubben vid Åbo Akademis studentkår r.f .
Namnförslaget accepterades omedelbart och nuförtiden är officiella namnet Merkantila Klubben r.f vid Åbo Akademi.

Merkantila Klubbens stiftare

Ralf Törngren, Nils-Holger Ahlblom, Sivert Andersson, Tancred Berg, Sven-Erik Björkroth, Ingegerd Björkvall, Carl Axel Blom, Karin Bruun, Erik Byström, Stig Calamnius, Birger Carlstedt, Great Calén, Karin Engdahl, Torsten Engström, Nils Filén, Willy Gielen, Gösta Hamström, Paavo Heimo, Rune Lilja, Tore Lundström, Uno Lännqvist, Birgit Malmborg, Knut Malmström, Bengt Mecklin, Ulla Molin, Eitel Nyman, Rafael Rautalin, Waldemar Rönning, Lahja Saariaho, Astrid Sandholm, Carl-August Schauman, Astrid Sonck, Helge Staffans, Lars Ström, Ola Wallin, Aarne Vesterlund

August Wahlström

Handlanden August Wahlströms stora testamentariska donation 1923 möjliggjorde grundadet av Handelshögskolan vid Åbo Akademi 1927. Donators födelsedag den 26 november är Merkantila Klubbens festdag.

Exkursioner

Merkantila Klubben ordnar årligen flera mindre exkursioner samt en större till utlandet, där ett eller flera företagsbesök är inbokade. De senaste åren har MK:s medlemmar besökt:
 
2002 Milano
2003 Edinburgh
2004 Budapest
2005 New York
2006 S:t Petersburg
2007 Amsterdam
2010 Wien
2011 Dublin
2012 Budapest
2013 Amsterdam
2014 Prag
2015 Dublin
2016 Bryssel
2017 London
2018 Budapest & Wien
2019 Barcelona
2020 Ingen exkursion
2021 Ingen exkursion

2022 Lissabon

2023 Valencia

Styrdokument
Dataskydsbeskrivning

DATASKYDDSBESKRIVNING

1) Upprätthållare av registret

Merkantila Klubben rf

Domkyrkotorget 1, 20500 Åbo

styrelsen@merkantilaklubben.com

 

2) Personuppgiftsansvarig

Föreningens vice ordförande: Samuel Valjus

vo@merkantilaklubben.com

+358 44 2911012

 

3) Namnen på registren

Personuppgifter som föreningen behandlar finns i följande register: 

  1. Finlands Ekonomers medlemsregister

  2. Register över individer som fungerat i förtroendeuppgifter inom Merkantila Klubben rf

  3. Register över individer som mottagit hedersutmärkelser inom Merkantila Klubben rf

  4. Register över individer som deltagit i föreningens evenemang

  5. Merkantila Klubben rf:s e-postlistor

 

4) Avsikten för behandlingen av personuppgifter

Föreningen använder sig av medlemsregistret tillsammans med Finlands Ekonomer genom skilt överenskomna tekniska tillvägagångssätt. Informationen används för att säkerställa medlemskap, samt vid behov för att kommunicera med medlemmar.

Föreningen använder personuppgifter i de övriga registren (nämnda i punkt 3), endast för kommunikation, dokumentation av föreningens verksamhet och för att marknadsföra föreningens egna eller dess samarbetspartners verksamhet.

 

5) Registrens informationsinnehåll

Föreningen behandlar genom Finlands Ekonomers medlemslista följande information: namn, adress, födelsedatum, medlemsnummer, telefonnummer, e-postadress samt anslutnings tid. Föreningen sparar inte informationen utan behandlar endast denna. Informationen behandlas av föreningens styrelseordförande eller vice ordförande.

Föreningen behandlar genom de övriga registren (nämnda i punkt 3), följande information: namn, telefonnummer och e-postadress. Informationen behandlas av föreningens styrelsemedlemmar.

 

6) Regelenliga informationskällorna

Alla personuppgifter i registret har överlåtits av personen i fråga. En medlem i Merkantila Klubben rf ansluts till Finlands Ekonomers medlemsregister då Finlands Ekonomer mottagit dennas kontaktuppgifter samt Merkantila Klubben rf:s medlemsavgift.

Personer som fungerat i förtroendeuppgifter, eller som mottagit hedersutmärkelser, ansluts till registren med personens samtycke.

Då en medlem i Merkantila Klubben rf ansluter sig till Finlands Ekonomer tilläggs den e-postadress personen överlåtit i samband med anslutningen till Merkantila Klubben rf:s e-postlistor.

En medlem i Merkantila Klubben rf tilläggs i Registret över individer som deltagit i föreningens evenemang då medlemmen i fråga anmäler sig till ett evenemang.

 

7) Regelenligt överlåtande av information

Information överlåts aldrig åt en annan part. Information kan publiceras i den mån som överenskommits med personen i fråga.

 

8) Principerna för registrens säkerhet

Behandlingen av registret sköts med omsorg och information som behandlas med hjälp av informationssystem skyddas korrekt. Då information förvaras på internet-servrar, tar föreningen hand om att anordningarna skyddas korrekt fysiskt och digitalt.

Upprätthållaren av registret tar hand om att sparad information, så väl som servrarnas användningsrättigheter och annan kritisk information gällande personuppgifters dataskydd behandlas konfidentiellt och endast av de personer som är berättigade till det.

 

9) Granskningsrätt och rätt till att kräva korrigering av information

Varje individ vars personuppgifter inkluderas i registret har rätt till att granska de uppgifter som finns i registret om personen i fråga. Personen har även rätt att kräva korrigering av felaktiga uppgifter, eller komplementera otillräcklig information.

Om en person vill granska de uppgifter som sparats om denna, eller kräver korrigering av uppgifter, skall detta meddelas skriftligt åt upprätthållaren av registret. Upprätthållaren kan vid behov be personen att bevisa sin identitet. Upprätthållaren kontaktar personen inom den tid som fastställts i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), det vill säga i regel inom en månad.

 

10) Övriga rättigheter för behandlingen av personuppgifter

En person vars personuppgifter är sparade i registret har rätten att kräva att informationen om denna raderas från registret. Personen har även de övriga rättigheterna som nämns i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), däribland begränsandet av behandlingen av personuppgifter under vissa omständigheter.

 

Ovan beskrivna rättigheter skall alltid begäras skriftligt av upprätthållaren av registret. Upprätthållaren kan vid behov be personen att bevisa sin identitet. Upprätthållaren kontaktar personen inom den tid som fastställts i EU:s dataskyddsförordning (GDPR), det vill säga i regel inom en månad.

Ansvarspersonen för registret kan inte radera information från Finlands Ekonomers medlemsregister. Om personen vill att dennas personuppgifter raderas från Finlands Ekonomers medlemsregister, skall denna själv kontakta Finlands Ekonomer gällande ärendet.

Kontakta oss


styrelsen@merkantilaklubben.com

Domkyrkotorget 1, 20500 Åbo

 

Koppiturer mån-tor 11:30 - 12:15

Fänriksgatan 3, 20500 Åbo

Asa B-huset 3. vån

KONTAKTA

OSS

bottom of page