top of page

Stadgar

Kapitel 1: Allmänna stadgar 

1 § 

Föreningens namn är Merkantila Klubben rf, hädanefter även “Klubben”, dess hemort Åbo och dess språk svenska. Klubben firar sin årsfest den 26 november, på kommunalrådet August Wahlströms födelsedag, eller så nära sagda datum som möjligt. 

2 § 

Klubbens syfte är att föra samman studerande vid ekonomutbildningen vid Åbo Akademi, att tillvarata dessa studerandes gemensamma intressen samt främja medlemmarnas kontakt till näringslivet. Klubben verkar som specialförening vid Åbo Akademis Studentkår. Klubben är politiskt obunden och ska vara en inkluderande gemenskap för alla dess medlemmar. För fullgörande av sina uppgifter anordnar klubben möten och samkväm för såväl facklig och sällskaplig samvaro, ordnar exkursioner, upprätthåller kontakter med näringslivet och studerande som avlagt examen inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi samt samarbetar med andra studentorganisationer. För att stöda sin verksamhet kan klubben äga fast egendom och aktier samt verkställa penninginsamlingar med nödvändiga tillstånd av myndigheterna. Verksamheten ska stöda föreningens syfte och föreningen kan ordna avgiftsbelagda kurser, evenemang och exkursioner.

Kapitel 2: Medlemmar 

§

Klubbens medlemmar är hedersmedlemmar, seniormedlemmar, alumnmedlemmar och ordinarie medlemmar. 

Till hedersmedlem kan Klubben kalla person som visat särskilt intresse för Klubben och utbildningen inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Hedersmedlemmar väljs av klubbmötet. Hedersmedlem är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift. 

Till seniormedlem kan Klubben kalla akademiskt utbildad person som tidigare tillhört Klubben eller som Klubben annars vill hedra med denna värdighet. Seniormedlemmar väljs av klubbmötet. Seniormedlem är ständig medlem och erlägger ingen medlemsavgift. 

Till alumnmedlem kan antas akademiskt utbildad person som tidigare tillhört Klubben. Alumnmedlemmar väljs av styrelsen. Medlemsavgiften för alumnmedlemmar fastställs av höstmötet. 

Till ordinarie medlem antas varje studerande som har erlagt medlemsavgift och är närvaroanmäld för studier i ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Ordinarie medlem utesluts då den upphör med att vara inskriven vid Åbo Akademi eller avlägger slutexamen med huvudämne inom ekonomiska vetenskaper vid Åbo Akademi. Avgiften för ordinarie medlemskap fastställs av höstmötet. 

§

Medlem kan genom beslut av klubbmöte uteslutas ur Klubben om hen inom eller utom Klubben uppträtt mot heder och ära eller underlåtit att fullgöra någon enligt dessa stadgar på medlem ålagd förpliktelse. Beslut angående uteslutande av medlem sker på klubbmöte och kräver tre fjärdedelars röstmajoritet. Omröstningen bör ske med slutna röstsedlar. 

Medlem som önskar utträda ur Klubben kan anhålla därom genom ett skriftligt meddelande till styrelsen. Beslut om utträde på eget initiativ fattas av styrelsen. 

Kapitel 3: Hedersutmärkelser 

§

Förutom utnämnandet till heders- och seniormedlem kan Klubben utdela hedersutmärkelser och förtjänsttecken till medlemmar eller utomstående som gjort sig förtjänt därav. Närmare bestämmelser om dessa fastställs i Hedersutmärkelsereglementet. 

Kapitel 4: Kurator 

6 §

Till kurator utser höstmöte för en tid av två år en person med ett stort intresse för Klubbens verksamhet. 

Kapitel 5: Styrelsen 

7 §

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen som skall bestå av tio röstberättigade medlemmar: Styrelseordförande, vice ordförande, näringslivsansvarig, ekonomiansvarig, högskolepolitiskt ansvarig, socialpolitiskt ansvarig, kommunikationsansvarig, utrymmesansvarig, projektansvarig och kulturansvarig. 

Styrelsen är beslutförd då styrelseordförande eller vice ordförande jämte fyra medlemmar är närvarande. 

Om styrelsemedlem avgår under pågående mandatperiod bör klubbmötet godkänna en ersättare. 

§

Klubbens namn tecknas av styrelseordförande. Vice ordförande, ekonomiansvarig eller näringslivsansvarig tecknar Klubbens namn gemensamt med annan styrelsemedlem. 

Styrelsen kan vid behov tilldela en enskild styrelsemedlem namnteckningsrätt genom ett styrelsemötesbeslut. 

§

Styrelsens mandatperiod omfattar ett kalenderår. 

Styrelsens ordförande väljs på klubbmötet i oktober och äger rätt att därefter intill årsskiftet som adjungerad medlem utan rösträtt ta del av styrelsens möten. Övriga styrelsemedlemmar väljs på höstmötet. 

Tiden för förhandsanmälan om kandidatur till en styrelsepost löper ut tre vardagar innan valdagen. Kandidaterna som anmält sin kandidatur inom utsatt tid får tillgång till styrelsens förhandsfrågor innan valdagen. Närvarande medlemmar äger rätt att kandidera till en styrelsepost även under valmötet. 

För att bli invald till styrelsen krävs enkel majoritet. Ifall detta inte uppnås, hålls en ny omgång med de två kandidater som erhållit flest röster i den första omgången

10 §

Medlemmarna kan vid ett klubbmöte med 2/3 majoritet befria styrelsen eller en styrelsemedlem från sina uppgifter genom att konstatera att styrelsen eller styrelsemedlemmen inte har medlemmarnas förtroende.

 

Om medlemmarna konstaterar att styrelsen eller en enskild styrelsemedlem inte har medlemmarnas förtroende väljs en ny styrelse eller styrelsemedlem vid samma klubbmöte, såvida inte klubbmötets röstberättigade deltagare med 2/3 majoritet beslutar att bordlägga valet. 

Kapitel 6: Möten 

11 §

Klubbmöten är föreningens högsta beslutfattande organ. Klubbmöten är beslutsföra då minst 20 ordinarie medlemmar är närvarande. Under klubbmöten förs beslutsprotokoll som undertecknas av mötets ordförande samt två stycken av mötet valda protokolljusterare. Mötet öppnas av styrelseordförande. Vid förfall av styrelseordförande öppnar vice ordförande mötet. 

 

Klubben sammanträder till följande klubbmöten: September klubbmöte, oktober klubbmöte, höstmöte, december klubbmöte och vårmöte. 

 

Klubben sammanträder till höstmöte under höstterminen innan den 15 november. 

 

Klubben sammanträder till vårmöte under vårterminen före den 15 mars. 

 

Övriga klubbmöten ordnas vid behov. 

12 §

Kallelse till klubbmöte anslås av styrelsen skriftligt senast fem vardagar innan mötet. Ifall någon medlem önskar att behandla ett ärende på klubbmötet bör detta informeras skriftligt till styrelsen en vardag innan mötet. Styrelsen bör sammankalla klubbmöte då minst en tiondedel av klubbens röstberättigade medlemmar för visst uppgivet ärende skriftligen hos styrelsen anhållit därom.

13 §

Rösträtt på klubbmöten äger endast närvarande ordinarie medlemmar. 

 

14 §

Vid höstmöte behandlas åtminstone följande ärenden: 

 1. Val av ordförande för mötet

 2. Val av sekreterare för mötet

 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

 4. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat

 5. Godkännande av föredragningslistan

 6. Val av kurator vartannat år

 7. Val av styrelsemedlemmar för nästa verksamhetsår 

 8. Val av chefredaktör för HSJ samt ordförande för årsfestkommittén

 9. Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter

 10. Fastställande av medlemsavgiften för ordinarie medlemmar och alumnmedlemmar

 11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret

 12. Övriga till höstmötet hänskjutna eller av höstmötet upptagna ärenden.

 

15 §

Vid vårmöte behandlas åtminstone följande ärenden: 

 1. Val av ordförande för mötet

 2. Val av sekreterare för mötet

 3. Val av två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

 4. Konstaterande att mötet är beslutfört och stadgeenligt sammankallat

 5. Godkännande av föredragningslistan

 6. Föredragning av den avgående styrelsens års- och kassaberättelse

 7. Föredragning av verksamhetsgranskningsberättelsen

 8. Behandling av frågor som framkommit under styrelsens och verksamhetsgranskarnas berättelser

 9. Fastställande av bokslutet och beslutande om ansvarsfrihet samt rätten till att bära styrelsenålen för den avgående styrelsen

 10. Övriga till vårmötet hänskjutna eller av vårmötet upptagna ärenden.

 

16 §

Första gången till behandling vid klubbmötet upptagen fråga bordläggs till följande möte om minst 1/5 av de närvarande ordinarie medlemmarna därpå yrkar. Dock bör frågan slutbehandlas om den med 2/3 majoritet förklaras brådskande. 

 

 

Kapitel 7: Lån 

 

17 § 

Beslut om upptagande av lån kräver 3/4 majoritet vid två på varandra följande klubbmöten. 

 

 

Kapitel 8: Räkenskaper och verksamhetsgranskning 

 

18 §

Klubbens räkenskapsperiod sammanfaller med kalenderåret. 

 

19 § 

Bokslutet upprättas per 31 december och bör tillställas verksamhetsgranskarna för granskning senast tre veckor före vårmötet. 

 

20 § 

Närmare bestämmelser om förvaltning och användning av Merkantila Klubbens egendom stadgas om i ekonomireglementet. 

 

 

Kapitel 9: Stadgeändring och upplösning 

 

21 §

Förslag som avser ändring av dessa stadgar bör behandlas vid två på varandra följande klubbmöten med minst två veckors mellanrum och skall, för att gälla, vara omfattat av minst 3/4 av alla vid omröstningen angivna röster. 

 

22 §

Klubben upplöses ifall klubbmötet så besluter vid två på varandra följande klubbmöten med minst två veckors mellanrum och beslutet omfattas med minst 3/4 majoritet. Kallelse till dessa möten bör nå allmänheten i god tid. Ifall föreningen upplöses ska föreningens medel användas till ett ändamål som gynnar dess syfte. Föreningens sista klubbmöte beslutar närmare om användningen. 

 

 

Kapitel 10: Särskilda stadganden 

 

23 §

Närmare föreskrifter om stadgarnas tillämpning och Klubbens verksamhet ingår i arbetsordning och reglementen. 

 

24 §

I övrigt skall gällande lag om föreningar följas. 

 

 

Kapitel 11: Ikraftträdande 

 

25 §

Dessa stadgar träder i kraft omedelbart då de antagits av klubbmöte i enlighet med 21 §. 

Stadgarna godkända av klubbmöte 17.2.2020 och 9.3.2020.

bottom of page